Beleidsplan Stichting Fruit that Remains 2023

Doelstelling en hoofdlijnen van het actuele beleidsplan 2023 – Stichting Fruit That Remains

Inleiding

Hieronder volgt een korte weergave van de doelstelling van onze vereniging alsmede een korte opsomming hoe we deze doelstellingen willen verwezenlijken. We geven aan hoe we aan inkomsten komen, hoe we vermogen beheren en hoe we onze gelden besteden.

Doelstelling

De doelstelling van de stichting is in de breedst mogelijke zin te voldoen aan hetgeen Jezus zegt in Johannes 15:16 waar staat: Jullie hebben niet Mij uitgekozen, maar ik heb jullie uitgekozen. Ik heb jullie aangewezen om eropuit te gaan en blijvende vrucht voort te brengen, zodat mijn Vader jullie alles zal geven wat jullie Hem vragen in mijn naam.

De stichting tracht dit doel te bereiken door: (de te verrichten werkzaamheden ter verwezenlijking van de doelstelling)

  • wereldwijd het evangelie te verkondigen in die gebieden waar dit nog niet eerder is gebeurd danwel nog niet tot zijn volle ontwikkeling is gekomen;
  • nieuwe gemeentes te stichten die tot doel hebben het onfeilbaar Woord van God te onderwijzen aan de volgelingen van Jezus Christus alsmede het evangelie verder uit te dragen in woord en daad;
  • wereldwijd de gevestigde gemeente van Jezus Christus op te bouwen door campagnes, seminars en workshops te houden en bijbelscholen op te richten waar Zijn principes worden onderwezen;
  • prioriteit te geven aan het financieel ondersteunen van organisaties en personen in binnen en buitenland die een vergelijkbare doelstelling hebben;
  • het verbeteren van economische omstandigheden door het (mede)ontwikkelen van kleinschalige bedrijvigheid en het geven van (business)cursussen aan startende ondernemers;
  • het verstrekken van maaltijden aan straatkinderen en daklozen alsmede het opvangen van (wees)kinderen door middel van het openen van kindertehuizen in landen waar hieraan grote behoefte bestaat;
  • humanitaire hulp te verlenen in gebieden waar mensen verstoken zijn van elementaire levensbehoeften als gevolg van onderontwikkeling, (natuur)rampen en oorlongen;
  • het ontplooien van initiatieven die de algemene levensstandaard kunnen verbeteren van achtergestelde bevolkingsgroepen;
  • uitgeven en verspreiden van brochures, traktaten, tijdschriften en boeken die op enigerlei wijze aan de verwezenlijking van de voornoemde doelstelling kunnen bijdragen.

Fondswerving (de manier waarop de instelling inkomsten verkrijgt en/of haar vermogen beheert)

Stichting Fruit that Remains is voor de uitvoering van haar werkzaamheden en het bereiken van haar doelen afhankelijk van giften, bijdragen, sponsoring, subsidies, legaten, etc.

Bij fondsenwerving, voorlichting en communicatie worden de identiteit, de doelstelling, de programma’s en financiële behoeften duidelijk door het bestuur omschreven. Stichting Fruit that Remains onthoudt zich hierbij van misleiding en van vergelijking met andere instellingen. Fondsenwervende activiteiten zijn daarnaast gericht op het verwerven van vrijwillige bijdragen en zijn nooit intimiderend van aard.

Donateurs ondersteunen Stichting Fruit that Remains financieel door eenmalige en/of periodieke bijdragen. Donateurs zijn vrij om hun gift een specifieke bestemming mee te geven. Het is het bestuur in dat geval niet toegestaan de gift een andere bestemming te geven, mits het project is beëindigd of er voldoende middelen zijn voor het betreffende project/doel. Indien een project is afgerond en is ondersteund door donateurs die een incassomachtiging hebben afgegeven dan wel uit eigen beweging periodiek een gift hebben overgemaakt t.b.v. dat specifieke project, dient het bestuur de donateurs in te lichten over de beëindiging van het project. Indien een project is afgerond en er sprake is van een surplus, dan heeft het bestuur het recht om dit surplus aan te wenden voor andere activiteiten welke direct in het kader van de statutaire doelstelling van Stichting Fruit that Remains worden uitgevoerd (dus geen overhead).

Vermogensbeheer en –besteding

Revenuen uit vermogen worden door het bestuur ingezet ter dekking van directe en indirecte kosten van Stichting Fruit that Remains. Deze komen daarmee hetzij direct hetzij indirect altijd ten goede aan de verwezenlijking van de statutaire doelstelling. Ook is er niemand in dienst van Stichting Fruit that Remains.

Het is het bestuur niet toegestaan om met de middelen van Stichting Fruit that Remains te speculeren, te beleggen dan wel anderszins risicovol te opereren.

Projecten dienen na afronding saldoneutraal te worden afgerond. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend ter versterking van het eigen vermogen en/of worden aangewend ten behoeve van lopende projecten.

De inkomsten worden besteed door het ondersteunen van zendelingen en projecten. Meer informatie hierover kan gevonden worden in het verslag van de uitgeoefende activiteiten.

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur ontvangen voor hun taak als zodanig geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk. Een vergoeding voor de door de bestuurders ten behoeve van de stichting gemaakte kosten wordt niet als bezoldiging maar als onkosten aangemerkt. De bestuursleden ontvangen slechts een onkostenvergoeding van voorgeschoten kosten indien bewijsstukken (bonnen) overlegd kunnen worden. Andere vergoedingen worden in de jaarrekening zichtbaar gemaakt en nader toegelicht.

Beëindiging Stichting

Bij beëindiging van Stichting Fruit that Remains wordt gehandeld conform de bepalingen in de statuten.